Ana Sayfa Gündem 29 Mart 2023 49 Görüntüleme

Yargıda yeni düzenlemelerle ilgili 22 madde kabul edildi… Görüşmelere bugün devam

ANKARA (İGFA) – Yargıda Yeni Düzenlemeleri İçeren ve dün başlayan kanun teklifi görüşmeleri bugün TBMM Genel Heyeti’nde devam edecek.

Dünkü yapılan kanun teklifinin görüşmelerinde 3 husus AK Parti’nin önergesiyle teklif metninden çıkarıldı.

Buna nazaran, Basın İlan Kurumuna yurt dışında temsilcilik açma, yurt dışında Türkçe yayın yapan mevkuteler ve internet haber sitelerinin vasıflarını tespit etme yetkisi veren hususlar ile noterlerin kanıt tespiti süreci yapabilmesini düzenleyen unsur teklif metninden çıkarıldı.

TEKLİFLE, İCRA VE İFLAS KANUNU’NA “KONUTTA HACİZ” BAŞLIKLI UNSUR EKLENECEK

Buna nazaran, icra müdürü, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunu tespit etmesi halinde bu yerde haciz yapılmasına karar verecek ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunacak.

Mahkeme, belgenin tevdi edildiği tarihten itibaren en geç 3 gün içinde belge üzerinden yapacağı inceleme sonunda, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunun anlaşılması halinde kararın onaylanmasına kesin olarak karar verecek. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine haciz süreçleri yapılacak.

Haciz yapılması talep edilen yerin konut olmadığının anlaşılması halinde ise mahkeme, konutta haciz yapılmasına dair kararı kesin olarak kaldıracak. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine icra müdürü, mevcut haciz talebi hakkında yine karar verecek.

Mahkemenin onaylama kararı üzerine hacze gidilen yerin konut olmadığının anlaşılması halinde hacze devam edilecek. Fakat konut olmadığı kabul edilen bir yerle ilgili verilen haciz kararı üzerine yapılan haciz süreci sırasında, bu yerin konut olduğu anlaşılır ve borçlu da haczin yapılmasına istek göstermez ise haciz sürecine son verilecek. Bu karar ihtiyati haciz hakkında uygulanmayacak.

Bu karar, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten evvel verilen konutta haciz yapılmasına ait kararlar ve haczedilmiş eşyalar hakkında da uygulanmayacak.

Düzenlemeyle borçlu ve tıpkı çatı altında yaşayan aile bireylerine ilişkin ferdî eşya ile tüm mesken eşyasının haczi yasaklanacak. Düzenlemeyle, borçlu ve tıpkı çatı altında yaşayan aile bireylerine ilişkin şahsî eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm konut eşyası, haciz olunamayacak mallar ortasına alınacak.

İcra takibine husus alacağa yetecek ölçüsü aşacak biçimde haciz yapılması da yasaklanacak.

İcra ve İflas Kanunu’na, “muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi” başlıklı unsur eklenecek. Bu kapsamda koruma sürecinin desteği olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan malların tasfiyesine ait adap ve temeller düzenlenecek.

Buna nazaran, koruma sürecinin desteği olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan mallar, takibin yapıldığı yer icra dairesince resen tasfiye edilecek.

Tasfiye edilecek mallara ait bilgiler, icra dairesince Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nde (UYAP) duyurulacak.

Tasfiye masrafları, öncelikle evraktaki avanstan, avansın bulunmaması halinde Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Dosyaya ödenen meblağın, Adalet Bakanlığı bütçesinden yapılan masrafı karşılayamaması halinde icra dairesi, bakiye masrafın, borçludan tahsili için tahsil dairesine bildirimde bulunacak.

Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih prestijiyle koruma sürecinin desteği olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan malların tasfiyesine ait metot ve asıllar düzenleniyor.

Uyuşturucu hususların kesin olarak raporları alındıktan sonra yönetmelikte belirlenen tarza uygun alınacak örneklerin saklanması kaydıyla müsaderesine, sulh ceza hakimliğince soruşturmanın her safhasında karar verilecek.

Müsaderesine karar verilen uyuşturucu hususlar gereği yapılmak üzere mühürlü olarak mahalli mülki amirliğe teslim edilecek. Örnek olarak alınan uyuşturucu unsurlar kararla birlikte müsadere edilecek lakin kararın katileşmesinden sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilecek.

Teklifle, münhasıran kabahat eşyası niteliği taşıyan uyuşturucu yahut uyarıcı hususların bir an evvel müsadere kararı verilerek, imhasının sağlanmasına yönelik düzenlemeye gidiliyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel el konulmuş uyuşturucu yahut uyarıcı unsurlar bakımından da bu değişiklikler uygulanacak. Kovuşturma evresinde; birinci derece mahkemesinde görülmekte olan belgeler bakımından mahkemesince, istinaf yahut temyiz kanun yolunda olan belgeler bakımından ise UYAP kayıtları incelenerek birinci derece mahkemesince derhal karar verilecek. Örnek alınmamış evraklarda gereğince örnek alınacak. Örnek olarak alınan uyuşturucu yahut uyarıcı unsurlar lakin kararın katileşmesinden sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilecek.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Başka Aletler Hakkında Kanun’da sayılan cürümler ortasına “göçmen kaçakçılığı” da eklenecek. Böylece, göçmen kaçakçılığı hatası nedeniyle el konulan ulusal savunma yahut iç güvenlik hizmetleriyle direkt ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf gerecinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı yahut Kıyı Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilmesine imkan sağlanacak.

Avukatların ofis kurma masraflarının karşılanması için kredi ve finans kuruluşları ile kredi veren kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun kurallarda finansman dayanağı sağlanacak. Takviyenin sağlanmasına ait yol ve asıllar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca belirlenecek.

Mesleğe yeni başlayan avukatlardan, birinci 5 yıl baro keseneği alınmayacak.

Adli yardım sisteminin güçlendirilmesi hedefiyle isimli yardım ofisinin gelirleri ortasında yer alan harçların ve para cezalarının oranı yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarılacak.

Terörle Gayret Kanunu kapsamındaki hak sahipliği sonucunu doğuran durumlar ortasına, belirtilen haller kapsamında görev malulü sayılan ceza infaz kurumu müdürü, infaz ve müdafaa başmemuru ve infaz ve muhafaza memuru unvanlı ceza infaz kurumu çalışanı de dahil edilecek. Böylelikle bu bireyler ile aile bireylerinin de istihdam hakkından faydalanmasına imkan sağlanacak.

Düzenlemeyle muhafaza emeliyle özgürlüğün kısıtlanması kurumu bakımından mahkemenin önüne gelen belgelerde tahkikatın tamamlanmasını müteakip gecikmeksizin en geç iki gün içinde karar vereceği karara bağlanıyor.

Asliye ticaret mahkemelerinde tek yargıçla görülen konusu parayla ölçülebilen uyuşmazlıklarda, dava bedeli 500 bin liradan bir milyon liraya çıkarılacak ve kelam konusu nakdî hudut her yıl yine değerleme oranında artırılacak.

Göçmen kaçakçılığı hatasıyla daha aktif çaba edilmesi ve caydırıcılığın sağlanması gayesiyle Türk Ceza Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, göçmen kaçakçılığı cürmü için verilen cezanın alt sonu 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Sentetik uyuşturucu ve uyarıcı hususların topluma ve bireylere verdiği ziyanların önüne geçilmesi, bu hususların imal ve ticareti kabahatiyle daha faal uğraş edilmesi maksadıyla sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevlerinin imal ve ticareti kabahatine ait ceza, yarı oranında artırılacak.

Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erteleme kararı kolluk ünitelerine de bildirilecek. Böylelikle kolluk üniteleri kuşkulu hakkında verilen erteleme kararından haberdar olacak.

Tedavi ve/veya kontrollü özgürlük önlemlerine ait uzatma mühleti, 1 yıldan 2 yıla çıkarılarak şüphelinin daha uzun mühlet denetim altında tutulması ve denetlenmesi sağlanacak. Kontrollü hürlük mühletinin uzatılmasına karar verilebilmesi için kontrollü hürlük müdürlüğü teklifte bulunabilecek.

Cumhuriyet savcısı tarafından hakkında 5 yıl mühletle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilen şüphelinin, bu müddet zarfında uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanıp kullanmadığının tespiti emeliyle yılda en az 2 kez ilgili kuruma sevkine karar verilecek.

Hakim, soruşturmacının, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti cürmü bakımından kamuya açık yer ve işyerlerinde kanıt toplamak maksadıyla ses ve manzara kaydı yapmasına müsaade verebilecek.

Sanık hakkında, toplanan kanıtlara nazaran mahkumiyet, ceza verilmesine yer olmadığı ve güvenlik önlemi dışında bir karar verilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusu yapılmamış olsa da dava yokluğunda bitirilebilecek.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilecek. İtiraz merci, karar ve kararı inceleyecek, yol, temele ait hukuka terslik tespit ettiği takdirde münasebetini göstererek karar ve kararı kaldıracak, gereğinin yapılması için belgeyi mahkemesine gönderecek.

Teklif ile bölge adliye mahkemesinin Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz yetkisine ait düzenleme yapıldı.

Bölge adliye mahkemesinin Cumhuriyet başsavcılığına sanık aleyhine itiraz edilebilmesi için kararı etkileyecek nitelikte asıllı bir yanlışın bulunması zarurî olacak, bu itiraz sanık yahut müdafiine daire tarafından bildiri edilecek. Tebligat, ilgililerin dava evrakından belirlenen son adreslerine yapılmasıyla geçerli olacak. İlgililer, bildiriden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak karşılık verebilecek.

Alınan karar yeterince kanun teklifleri ile kurullardan gelen başka işleri sırasıyla görüşmek üzere bugün (28 Mart Salı) saat 15.00’te toplanmak üzere birleşim kapatıldı.

instagram takipçi satın al | teknoloji haberleri
hacker site muğla escort göcek escort maltepe escort pastetext.net Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı gaziantep escort bayan gaziantep escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler istanbul escort bayanlar mersin escort eryaman escort escort izmir Dudullu Escort
Manavgat Escort deneme bonusu https://www.turkcasino.net/ tokat escort cheapest viagra cheapest viagra